KAKO PRIJAVITI ŠTETU?

Prijava štete na popunjenom obrascu mora biti podnesena najkasnije u roku od 3 (dana) od dana nastanka osiguranog slučaja, u nekoj od naših filijala. Prijava štete je odštetni zahtijev kojim se osiguranik izjašnjava o nastanku osiguranog rizika, uzroku štete kao i o obimu i visini štete. Svojim potpisom osiguranik potvrđuje istinitost navedenih podataka i preuzima na sebe odgovornost za sve gore navedeno. Osiguranik je obavezan da preduzme sve mjere kojim bi se predupredilo nastajanje većih štetnih posljedica.

Napomena: Nemojte vršiti popravku vozila prije snimanja štete.

Potrebna dokumentacija:

 

  • popunjeni obrazac za prijavu štete;
  • kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog);
  • kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila;
  • kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila;
  • ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila);
  • kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu);
  • medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta);
  • kompletan zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika (osim u slučajevima kada je zakonom isključena obaveza obavještavanja nadležnih policijskih organa).

 

Za sva dodatna pojašnjenja Vam je dostupan besplatan call centar 0800 50 600.

Napomena: Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju.

Poštovani korisnici, ovde možete preuzeti obrazce za prijavu štete: