OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita pri čemu se mogu osigurati:

 • lica od navršenih 18 do navršenih 65 godina,
 • lica sa stalnim boravkom u BiH,
 • lica koja sa poslodavcem imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji podrazumijeva plaćanje propisanih doprinosa i poreza.

 

U ponudi je osiguranje kredita i to:

 • Grupnо оsigurаnjе kоrisnikа krеdita оd rizikа smrti
  mоgu sе оsigurаti kоrisnici krеditа, zа slučај smrti uslјеd bоlеsti i nеzgоdе
 • Grupnо оsigurаnје kоrisnikа krеdita оd rizikа smrti i invаliditeta prеkо 50 posto
  mоgu sе оsigurаti kоrisnici krеditа, zа slučај smrti uslјеd bоlеsti i nеzgоdе i trајnоg gubitkа оpštе rаdnе spоsоbnоsti (invаliditеt) prеkо 50%.
 • Grupnо оsigurаnjе kоrisnikа krеdita оd rizikа smrti, invаliditeta prеkо 50 posto i nеzаpоslеnоsti
  mоgu sе оsigurаti kоrisnici krеditа, zа slučај smrti uslјеd bоlеsti i nеzgоdе, trајnоg gubitkа оpštе rаdnе spоsоbnоsti (invаliditеt) prеkо 50% i nеzаpоslеnоsti.
 • Grupnо оsigurаnjе kоrisnikа krеdita оd rizikа smrti, invаliditeta prеkо 50 posto i bоlоvаnjа
  mоgu sе оsigurаti kоrisnici krеditа, zа slučај smrti uslјеd bоlеsti i nеzgоdе, trајnоg gubitkа оpštе rаdnе spоsоbnоsti (invаliditеt) prеkо 50% i bоlоvаnjа
 • Grupno osiguranje korisnika kredita od rizika smrti, nezaposlenosti i bolovanja
  mogu se osigurati korisnici kredita, za slučaj smrti usljed bolesti i nezgode, nezaposlenosti i bolovanja
 • Kombinovano osiguranje penzionera od posljedica nesrećnog slučaja korisnika bankarskih i lizing usluga

 

U ponudi je takođe:

 • Grupno osiguranje korisnika tekućih računa
  mogu se osigurati korisnici tekućih računa za slučaj smrti usljed bolesti i/ili za slučaj smrti usljed nezgode.
 • Osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice
  naknade finansijskih gubitaka po platnoj kartici nastalih usljed neovlaštenog korištenja platne kartice uzrokovanih nestankom platne kartice zbog gubitka, krađe ili razbojništva nad osiguranikom ili dodatnim korisnikom kartice, zloupotreba podataka platne kartice, naknade troškova blokiranja i ponovnog izdavanja nestale platne kartice zbog gubitka, krađe ili razbojništva nad osiguranikom ili dodatnim korisnikom platne kartice, naknade troškova ponovnog izdavanja ličnih identifikacionih dokumenata osiguranika (lične karte, vozačke dozvole, pasoša i slično) nestalih zajedno sa platnom karticom.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE