OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

U domenu osiguranja motornih vozila “Dunav osiguranje” a.d. predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima. Mi pružamo i uspješno obavljamo usluge obaveznog osiguranja odgovornosti vlasnika i ovlašćenih korisnika motornih i priključnih vozila, za štete koje pričine trećim licima, tj. osiguranje autoodgovornosti.

Kombinovanim osiguranjem pružamo osiguravajuću zaštitu za vozila od djelimičnih, potpunih i dopunskih kasko rizika, kao i od rizika oštećenja vozila u cjelini, dodatne opreme, ili radnih uređaja na vozilu. Povećanje standarda građana, izuzetno prihvatljiva ponuda “Dunav osiguranja” a.d., kao i niz drugih okolnosti, učinili su da zastupljenost kasko osiguranja bude sve veća.

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI – OBAVEZNO

Da bi zaštitili treća lica i njihovu imovinu od posljedica saobraćajne nezgode, vlasnici, odnosno korisnici, motornih vozila dužni su, po zakonu, sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti, čime je osigurana naknada za štete koje nastanu kao posljedica saobraćajnih nezgoda.

U slučaju da ugovorite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, mi ćemo umesto Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica (zbog smrti, tjelesne povrede, narušenog zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari), ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom.

Važno!

Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajni udes. Pravo na naknadu štete imaju sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću i sva lica koja se nalaze u drugim vozilima koja su učestvovala u nesreći.

Kupovinom polise AO osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete koje su posljedica saobraćajne nesreće neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu.

AUTOKASKO

Kupovinom polise autoodgovornosti stičete pravo na popust od 10 % pri kupovini auto-kaska.

Kupovinom polise autoodgovornosti osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete pričinjene trećim licima, a koje su posljedica saobraćajne nesreće, koju ste Vi izazvali, neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu.

Ali ukoliko imate samo ovu vrstu osiguravajuće zaštite, štete nastale na Vašem vozilu neće biti nadoknađene (ukoliko ste Vi krivac) ili će nadoknada zavisiti od toga da li uzročnik saobraćajne nesreće poseduje adekvatnu zaštitu – polisu autoodgovornosti.

Ako ste polisom osiguranja zaštitili tuđu imovinu, zašto ne zaštitite i svoju?

Tek sa kasko osiguranjem, Vaše vozilo imaće adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale, između ostalog i od:

  • saobraćajne nezgode (nastale čak i Vašom krivicom);
  • pada ili udara nekog predmeta;
  • požara, eksplozije ili poplave;
  • obijesti trećih lica…

 

Ako ste odgovorni prema tuđoj imovini, budite odgovorni i prema svojoj.

Glavni uzročnik koji vlasnike motornih vozila odbija od ovakve vrste osiguranja jeste shvatanje da je kasko osiguranje privilegija dobrostojećih i onih koji imaju nove i skupe automobile. Ovakav stav je posljedica nesigurne finansijske situacije, koja je, na žalost, postala uobičajena. To je uzrokovalo da naši građani imaju osjecaj da su prepušteni sami sebi. Ali smisao osiguranja jeste upravo u tome da niko od nas ne ostane sam i da se kroz teška vremena najlakše prolazi uz pomoć solidarnosti i pomoći prijatelja.

Važno je naglasiti da kvalitetno kasko osiguranje automobila rješava “milion” svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem, ukoliko nismo pripremljeni na njih. Statistika pokazuje da su najčešće auto nezgode “češanja” i sudari malog intenziteta, a da se dešavaju pri parkiranju ili u svakodnevnim gradskim saobraćajnim gužvama. Štete nastale u ovakvim neželjenim situacijama predstavljaju nenadan trošak od više hiljada maraka i mogu biti osjetan udar na pažljivo izbalansiran kućni budžet.

Zato Vam mi nudimo da sami odredite sumu osiguranja na koju ćete osigurati Vaše vozilo, da se opredijelite na osiguranje bez Vašeg učešća u šteti, ili sa učešćem (10 % i 20 %), sa obuhvaćenim rizikom krađe u zemlji i inostranstvu.

Mi Vam nudimo više mogućnosti a na Vama je da se opredijelite za jednu od njih, sami ili uz našu stručnu pomoć.

OSIGURANJE AUTO NEZGODE

Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sljedećih rizika:

  • smrti nastale u vozilu uslijed nesrećnog slučaja;
  • trajnog invaliditeta kao posljedice povrede u vozilu.

 

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu sumu osiguranja, posebno za slučaj invalidnosti i za slučaj smrti.  Regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posljedice nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedice nesrećnog slučaja (nezgode).

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE