IMOVINA

KOMBINOVANO OSIGURANJE PRENOSNIH UREĐAJA, APARATA I INSTRUMENATA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Iako je osiguranje imovine najčešće vezano za mjesto osiguranja, u skladu sa potrebom da se određeni uređaji, aparati i instrumenti prenose sa jednog mjesta na drugo u cilju obavljanja raznih poslova mjerenja, snimanja, kontrole, istraživanja, obrade podataka itd, pripremili smo sveobuhvatni paket osiguranja. Njegovim prihvatanjem obezbjeđujete naknadu za pretrpljene materijalne štete nastale od gotovo svih mogućih opasnosti koje se mogu ostvariti.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, dijagnostiku (medicinsku i tehničku), mjerenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, kao i za obradu podataka. Podjela se može izvršiti na:

  • mehaničke, hidraulične i pneumatske aparate, uređaje i instrumente;
  • električne;
  • optičke;
  • elektronske;
  • laserske;
  • ultrazvučne;
  • izotopske;
  • prenosive računare (notebook).

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i prenosivi izvori i pretvarači energije koji služe za napajanje osiguranih stvari, kao i ostala prateća oprema neophodna za funkcionisanje prenosive tehnike.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita zavisi od toga da li je predmet osiguranja na mjestu upotrebe i uskladištenja ili je u prevozu i prenosu. Za vrijeme prevoza i prenosa oprema je osigurana od bilo koje opasnosti na kopnu, vodi i vazduhu. Za vrijeme upotrebe i uskladištenja, oprema je osigurana od požara i drugih opasnosti (udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija, itd.), loma mašina i nekih drugih opasnosti i od provalne krađe i razbojništva.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koju određujete Vi i ona bi trebalo da odgovara stvarnoj vrijednosti osigurane stvari. Suma osiguranja predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je osigurana stvar uništena ili je nestala, nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do visine ugovorene sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari takođe do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Naknada štete obuhvata i troškove reinstalacije postojećeg licenciranog softvera kod prenosivih računara.

Osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi učinjeni na ime ekspresnog prevoza, avioprevoza kao i prevoza van zemlje ako se posebno ugovori.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Obim pokrića, broj prenosivih aparata, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na prenosivu opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, mjerenje i sl., obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE