OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Sam pojam opšte odgovornosti je veoma širok, te su i štete koje mogu nastupiti i koje se mogu pripisati vašoj odgovornosti nebrojene. Obim opasnosti zavisi, kako od toga da li je reč o ugostiteljskoj delatnosti, održavanju puteva, građevinskoj delatnosti, školi, bolnici ili nekoj drugoj delatnosti, tako i od nekih drugih parametara. Zaključivanjem osiguranja opšte odgovornosti Kompanija „Dunav osiguranje“ vam pruža pravnu i finansijsku zaštitu, kako od posledica osnovanih, tako i od posledica neosnovanih odštetnih zahteva.

Šta se osigurava?

Osiguranjem opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.

Koji su rizici pokriveni?

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl.

Ako se posebno ugovori, pokrivena je i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu, kao i dogovornost za štete usled zagađivanja tla i vode.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Suma osiguranja je jedinstvena za štete na licima i stvarima ukoliko se drugačije ne ugovori. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja, a ona predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.

Odabir sume osiguranja je vrlo važan u ovom slučaju, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim od izvora opasnosti, klase opasnosti, ukupnog prihoda, posebnih ugovaranja.

Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv vas podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, mi, kao osiguravač, smo u obavezi da, zajedno sa vama:

  • preduzmemo odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
  • udovoljimo osnovanim zahtevima za naknadu štete i
  • naknadimo troškove sudskog postupka.

 

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od obima opasnosti, od trajanja ugovora o osiguranju, kao i u zavisnosti od toga da li ste u proteklom periodu od par godina imali šteta po osnovu odgovornosti, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju opšte odgovornosti i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE