RJEČNIK

 • Sve
 • D
 • K
 • L
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V

DJELIMIČNA ŠTETA - kada na osiguranoj stvari nastanu samo oštećenja, a njegova opravka je ekonomski opravdana

DJELIMIČNI KASKO - osiguranje rizika loma stakla na vozilu osim na svjetlima i ogledalima

KORISNIK OSIGURANJA - lice kome osiguravac na osnovu Ugovora o osiguranju isplacuje osiguranu sumu, odnosno naknadu

KORISNIK VOZILA - preduzece, državni organ ili drugo društveno-pravno lice koje je nosilac prava korišcenja vozila u društvenoj svojini

LIST POKRIĆA - dokaz o postojanju ugovora o osiguranju koji privremeno zamjenjuje polisu

NAJVEĆA MOGUĆA ŠTETA / NAJVEĆA VEROVATNA ŠTETA/ - Possible Maximum Loss/Probable Maximum Loss. Pod najvećom mogućom štetom podrazumijeva se procjenjena najveća šteta sa kojom se mora računati kod štetnog dogadaja, a da se pri tom ne uzimaju u obzir katastrofalni događaji koji su mogući, ali malo vjerovatni i s određenim malim rizikom

NEMATERIJALNA ŠTETA - povreda nematerijalnih dobara jednog lica (fizički ili psihološki bol ili strah)

NEPOZNATO VOZILO - motorno vozilo čija registarska oznaka nije poznata, odnosno vozilo za koje nema podataka za identifikaciju

NESREĆNI SLUČAJ - svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekasku pomoć

OSIGURANA SUMA - najveći iznos obaveze osiguravača ugovoren za svaki osigurani slučaj (za osiguranje lica)

OSIGURANI SLUČAJ - budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni dogadaj koji ima za posljedicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem

OSIGURANIK - pravno ili fizičko lice kome pripadaju prava iz osiguranja

OSIGURANJE AUTO-ODGOVORNOSTI - obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila za štete pričinjene trećim licima iz upotrebe vozila

POLISA - ugovor o osiguranju

PONUDA - pismena ili usmena izjava volje kojom se traži zaključivanje Ugovora o osiguranju

PONUDA ZA PRERADU OSIGURANJA - pisana ponuda ugovarača ili osiguravača koja sadrži sve elemente koji se prilažu za promjenu ili preradu u postojećoj polisi

POSREDNICI - lica ili agencije koji dovode u vezu osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o osiguranju ali oni sami ne zaključuju ugovor sa osiguranikom

PREMIJA - iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju; premija osiguranja se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka

REOSIGURANJE - skup aktivnosti usmjerenih na raspodjelu viška rizika iznad samopridržaja osiguravača

RIZIK - događaj s obzirom na koji se sklapa osiguranje (osigurani slučaj) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovarača, odnosno osiguranika, odnosno to je mogućnost nastupanja jednog ekonomski štetnog događaja

SKADENCA - datum isteka obračunskog ili ugovorenog perioda osiguranja

SUMA OSIGURANJA - iznos na koji je imovina, odnosno imovinski interes osiguran i predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača

ŠTETNI DOGAÐAJ - Budući, neizvjestan i od volje osiguranika nezavisan događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje opasnosti koja je obuhvaćena osiguranjem.

TOTALNA ŠTETA - kada uslijed nastanka osiguranog slučaja dođe do uništenja ili nestanka stvari – «vozila» ili kada je opravka vozila tehnički neizvodljiva ili ekonomski neopravdana, odnosno gde su troškovi opravke, uvećani za umanjenu vrijednost vozila kod AO, veći ili jednaki vrijednosti vozila umanjenoj za procjenjenu vrijednost ostatka vozila

TREĆE LICE - svako lice koje pretrpi materijalnu ili nematerijalnu štetu od upotrebe motornog vozila koje se obavezno mora osigurati u smislu Zakona o osiguranju imovine i lica

UČEŠĆE U ŠTETI - dio štete koji u ugovorenom iznosu snosi osiguranik

UGOVARAČ OSIGURANJA - fizičko ili pravno lice koje sa osiguravačem zaključi Ugovor o osiguranju

VLASNIK VOZILA - lice koje ima pravo svojine na vozilu

VOZAČ - lice koje na putu upravlja vozilom

VOZILO - svako prevozno sredstvo namjenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava

ZASTUPNICI - lica ili agencije koje imaju pravo da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovor o osiguranju