IMOVINA

OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Svaki objekat u svom sastavu ima veće ili manje staklene površine, čitave zidove ili krovove od različitih vrsta stakla, pultove od mermera ili vještačkog kamena, porculansku opremu, ogledala i slično. Osiguranje stakla od loma Vam omogućuje da nadoknadite troškove zamjene i reparacije istih ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

  • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame;
  • slike, natpisi i ukrasi izraženi na osiguranim staklima;
  • mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.;
  • porculanski umivaonici, klozetske šolje;
  • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja);
  • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
  • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

 

Koji su rizici pokriveni?

Prednost ovog osiguranja je u tome što se njime pruža osiguravajuće pokriće od bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.

Ako se posebno ugovori, naknada se isplaćuje i za štete na slikama, natpisima i ukrasima ako je prouzrokovana istim štetnim događajem kao i šteta na samoj osiguranoj stvari. Takođe i štete na stvarima smještenim u izlogu koje su oštećene ili uništene od direktnog udara osiguranih stvari.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je nabavna cijena stakla, ploče i dr., odnosno cijena izrade nove slike na staklu, cijena izrade natpisa, ukrasa i sl. i ujedno predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja bilo kog rizika, pri čemu ona može biti iskazana kao puna vrijednost osigurane stvari ili ugovorena u visini moguće štete (suma “I rizika”).

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od vrste predmeta osiguranja, vrste, debljine i pomičnosti stakla, zaštićenosti njegove površine od loma, ukupne visine sume osiguranja, načina i mjesta montaže kada su u pitanju neon cijevi, natpisi i reklame.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Naknada štete se vrši u visini troškova za namještanje novog stakla, odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta, kao i izrade nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla, do ugovorene sume osiguranja.

Osim navedenog, nadoknađuju se i troškovi privremenog zastakljenja, troškovi otklanjanja i smanjenja štete i razni drugi troškovi koji su u vezi sa konkretnim predmetom osiguranja i štetnim događajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Izborom perioda trajanja ugovora o osiguranju, načina plaćanja itd. pruža Vam se mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za osiguranje stakla od loma, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE