OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Primjenjuje se na osiguranje produžene garancije za korištena vozila.

Predmet osiguranja je garancija za ispravan rad dijelova vozila, a koju prodavač izdaje kupcu vozila u trenutku prodaje vozila i to za određeno vrijeme i pod uslovima određenim odredbama uslova.

Osiguranjem se pokrivaju troškovi popravke ili zamjene dijelova vozila pokrivenih garancijom, ako sastavni dio u garantnom roku, neposredno i nevezano za kvarove dijelova vozila koji nisu obuhvaćeni garancijom, izgubi svoju tehničku funkcionalnost.

Uslov za izdavanje garancije je tehnička ispravnost dijelova vozila pokrivenih garancijom u trenutku prodaje vozila.

Predmet garancije mogu biti korištena lična vozila, kombi vozila, terenska i dostavna vozila do najveće dopuštene mase od 3,5 tone čiji je vlasnik fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno boravištem u Bosni i Hercegovini.

U trenutku početka važenja garancije vozilo, koje je predmet garancije, ne smije biti starije od 6 godina računajući od dana prve registracije vozila, odnosno ne smije imati više od ukupno 150.000 prijeđenih kilometara.

Vrijeme trajanja garancije je 12, 18 ili 24 mjeseca od datuma prodaje vozila, a najranije od isteka proizvođačke odnosno tvorničke garancije.

Osiguravač se obavezuje nadoknaditi štetu koja može nastati ako se neki dio vozila koji je pokriven garancijom pokvari tokom tog garantnog roka.

Pod pojmom kvar podrazumijeva se iznenadni i nepredvidlјivi prestanak rada vozila koji nastaje uslijed greške na mehaničkim dijelovima ili elektronskoj opremi, koja dovodi do onesposoblјavanja vozila i pokriven je garancijom.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE