OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

OSIGURANJE OTKAZA ORGANIZOVANIH TURISTIČKIH PUTOVANJA

Ovim Uslovima uređuju se odnosi između osiguranika i osiguravača u slučaju otkaza Ugovora o organizovanom turističkom putovanju koji nastanu od momenta izdavanja polise osiguranja, do datuma navedenog u polisi kao datuma početka putovanja. Osiguravajuće pokriće po Uslovima pruža se uz obavezno zaključeno putničko zdravstveno osiguranje po Uslovima za putničko zdravstveno osiguranje

Osiguranik prema ovim Uslovima može biti svako lice do navršenih 75 godina života.

Osiguranik mora biti naveden na polisi osiguranja ili u spisku koji je prateći dokument uz polisu osiguranja, ako je istom obuhvaćeno više putnika. Za svako lice koje ima svojstvo osiguranika po ovim Uslovima mora biti plaćena premija osiguranja.

Svojstvo putnika i osiguranika dokazuje se odgovarajućom potvrdom organizatora putovanja.

Ugovor o osiguranju se može zaključiti kao ugovor o individualnom osiguranju ili ugovor o kolektivnom osiguranju.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE