OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Uprkos vašoj želji i trudu da posao i delatnost kojom se bavite vršite u svemu u skladu sa propisima, pravilima struke i nauke, nezgode  se ipak dešavaju  jer  su propusti i greške uvek mogući.  Ako, pritom,  posledice nekog propusta pretrpi neko treće lice, postaviće se pitanje vaše zakonske odgovornosti za nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu. Odštetni zahtevi podneti protiv vaše firme ili protiv pojedinaca mogu biti strahovito visoki, naročito kada su u pitanju nematerijalne štete koje nisu limitirane opipljivim vrednostima. Osnovani zahtevi će se realizovati i naneti vam velike finansijske gubitke, a na neosnovane zahteve utrošićete vreme i energiju.

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične delatnosti.

Sve što je potrebno jeste da  iz naših tekstova saznate nešto više o ovoj vrsti osiguranja koja je u razvijenim zemljama nezaobilazna u svim segmentima življenja i da nam se, shodno specifičnostima profesije i posla kojom se bavite, obratite  kako bismo napravili pravi proizvod za zaštitu vaših imovinskih interesa.

„Dunav osiguranje“ ima više različitih osiguranja odgovornosti u ponudi, kao i veliki broj novih proizvoda u pripremi.

Fizička lica

PROFESIONALNA ODGOVORNOST STEČAJNIH UPRAVNIKA

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost  osiguranika za čisto finansijske štete učinjene trećim licima koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju profesionalne delatnosti stečajnog upravnika,  kao i povredom propisa kojima je regulisana navedena delatnost.

Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem.

Smatra se da je osigurani slučaj nastao ukoliko je osiguranik povredio neku od svojih dužnosti predviđenih Zakonom o stečaju, odnosno ukoliko je došlo do propuštanja ili greške u obavljanju poslova stečajnog upravnika za koju odgovara osiguranik u skladu sa odredbama Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti stečajnih upravnika.

Ukoliko obavljate posao stečajnog upravnika i želite da zaštitite vaš imovinski interes od materijalnih gubitaka trećih oštećenih lica  za koje ste vi zakonski  odgovorni,  pozivamo vas da se  za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.

PROFESIONALNA ODGOVORNOST ADVOKATA I NOTARA

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost  osiguranika za čisto finansijske štete učinjene trećim licima koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju advokatske delatnosti.

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost advokatskih pripravnika, kao i ostalog administrativnog osoblja koji obavljaju administrativne poslove u neposrednoj vezi sa advokatskom delatnošću i koji se nalaze u stalnom radnom odnosu sa osiguranikom.

Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem, pod određenim uslovima.

Ukoliko obavljate advokatsku delatnost  i želite da zaštitite svoj imovinski interes od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, pozivamo vas da se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite  našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.

PROFESIONALNA ODGOVORNOST LEKARA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Poznato je da je lekarima dobrobit pacijenata na prvom mestu i da oni svoju energiju i znanja koriste da izleče pacijente i da im pomognu. Međutim, ponekad u tome ne uspevaju. Imajući u vidu složenost i zahtevnost lekarskog poziva i činjenicu da se shodno aktuelnom uklapanju u globalni način razmišljanja i poslovanja neminovno povećava svest o odgovornosti, a naročito da ispravnost lekarskog postupanja sve češće ocenjuje sud,  „Dunav osiguranje“ nudi novi, na domaćem tržištu jedinstven, proizvod koji odgovara savremenim standardima osiguranja odgovornosti – osiguranje profesionalne odgovornosti lekara.

Ko može ugovoriti ovo osiguranje?

Osiguranje profesionalne odgovornosti mogu ugovoriti zdravstvene ustanove za sve svoje zaposlene lekare i ostalo medicinsko osoblje, odnosno lekari kao pojedinci.

Šta se osigurava?

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara pokriva zakonsku građansku odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja, trećih lica koje su prouzrokovane lekarskom greškom.

Koji su rizici pokriveni?

Pokriven je budući, neizvesni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj koji je nastao kao rezultat lekarske greške, odnosno nesavesnog ili nestručnog postupka ili propusta lekara ili ostalog medicinskog osoblja učinjenog protivno aktuelnim propisima i standardima medicinske struke, koji za direktnu posledicu ima nepovoljan ishod lečenja i na osnovu kog bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.
Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim izvora opasnosti i ukupnog prihoda.

Šta se obezbeđuje ovim osiguranjem?

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija „Dunav osiguranje“ kao osiguravač, zajedno sa njim:

 • preduzima odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
 • udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i
 • naknađuje troškove sudskog postupka.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od nivoa sanitarne i tehničke opremljenosti, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju profesionalne odgovornosti lekara i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

PROFESIONALNA ODGOVORNOST POSREDNIKA U OSIGURANJU

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost osiguranika za čisto finansijske štete učinjene korisnicima usluge posredovanja u osiguranju, koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju profesionalne delatnosti posredovanja u osiguranju, kao i povredom propisa kojima je regulisana navedena delatnost.

Osiguravajuće pokriće pruža se samo za slučajeve iz obavljanja poslova posredovanja u osiguranju za koje je posrednik dobio pismeno ovlašćenje od strane trećeg lica pre nastanka osiguranog slučaja. Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem.

 

Ukoliko se bavite poslovima posredovanja u osiguranju, za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem možete se obratiti našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.

OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Sam pojam opšte odgovornosti je veoma širok, te su i štete koje mogu nastupiti i koje se mogu pripisati vašoj odgovornosti nebrojene. Obim opasnosti zavisi, kako od toga da li je reč o ugostiteljskoj delatnosti, održavanju puteva, građevinskoj delatnosti, školi, bolnici ili nekoj drugoj delatnosti, tako i od nekih drugih parametara. Zaključivanjem osiguranja opšte odgovornosti Kompanija „Dunav osiguranje“ vam pruža pravnu i finansijsku zaštitu, kako od posledica osnovanih, tako i od posledica neosnovanih odštetnih zahteva.

Šta se osigurava?

Osiguranjem opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.

Koji su rizici pokriveni?

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl.

Ako se posebno ugovori, pokrivena je i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu, kao i dogovornost za štete usled zagađivanja tla i vode.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Suma osiguranja je jedinstvena za štete na licima i stvarima ukoliko se drugačije ne ugovori. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja, a ona predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.

Odabir sume osiguranja je vrlo važan u ovom slučaju, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim od izvora opasnosti, klase opasnosti, ukupnog prihoda, posebnih ugovaranja.

Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv vas podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, mi, kao osiguravač, smo u obavezi da, zajedno sa vama:

 • preduzmemo odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
 • udovoljimo osnovanim zahtevima za naknadu štete i
 • naknadimo troškove sudskog postupka.

 

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od obima opasnosti, od trajanja ugovora o osiguranju, kao i u zavisnosti od toga da li ste u proteklom periodu od par godina imali šteta po osnovu odgovornosti, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju opšte odgovornosti i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Osiguranje odgovornosti za proizvode potrebno je svim pravnim licima koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda i koja imaju interes da pokriju svoju odgovornost za štete nanete trećem licu. Zaključivanjem osiguranja odgovornosti za proizvode, „Dunav osiguranje“ vam pomaže da slobodnije i kvalitetnije nastupate na tržištu, da sačuvate ugled kod svojih potrošača i sprečite nepotrebne izdatke.

Šta se osigurava?

Osiguranjem odgovornosti za proizvode osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete prouzrokovane smrću, povredom tela ili zdravlja, kao i oštećenjem ili uništenjem stvari trećeg lica od proizvoda koji su stavljeni u promet.

Koji su rizici pokriveni?

Pokriveni su budući, neizvesni i od vaše volje nezavisni štetni događaji koji su nastali od proizvoda sa nedostatkom i na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu vaše odgovornosti za proizvodnju ili stavljanje u promet takvih proizvoda.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.

Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim vrste proizvoda, širine teritorijalnog pokrića i ukupnog obrta vaše firme.

Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija Dunav osiguranje udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i

 • naknađuje troškove sudskog postupka.

 

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od nivoa sistema provere i kontrole proizvoda, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju odgovornosti za proizvode i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI REVIZORA

Ova vrsta osiguranja podrazumeva osiguranje građansko-pravne odgovornosti revizora za finansijske štete, tj. štete koje nisu nastale ni povredom tela ili zdravlja nekog lica, ni oštećenjem ili uništenjem stvari, već su prouzrokovane trećim licima izraženim mišljenjem u izveštaju o reviziji na osnovu zaključenog ugovora o vršenju revizije.

Dakle, pokrivena je odgovornost za finansijske štete koje su pričinjene korisnicima izveštaja o reviziji usled grešaka ili propusta u vršenje profesionalne delatnosti revizora zbog povrede propisa koji regulišu ovabljanje revizije i povrede standarda revizije.

Ukoliko se bavite poslovima revizije, možete nam se u svakom trenutku obratiti za detaljne informacije o ovoj vrsti osiguranja na kontakt telefone.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI SUDSKIH VJEŠTAKA

Osiguranjem od odgovornosti sudskih vještaka (u daljem tekstu: Posebni uslovi) pruža se osiguravajuće pokriće za zakonsku odgovornost vještaka za štetu pričinjenu trećim licima tokom vršenja poslova vještačenja u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku.

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta vještaka – pojedinca ili privrednog društva registrovanog za obavljanje poslova vještačenja, koji proizlaze iz nalaza i mišljenja kao rezultata pojedinačno obavljenog vještačenja u određenom sudskom, upravnom ili prekršajnom postupku.

USLOVI ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA/KORISNIKA PLOVILA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆIM LICIMA

Osiguranje vlasnika/korisnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, snage motora veće od 3,7 kW, koja se u skladu sa propisima o registraciji plovila upisuju u odgovarajući registar, je zakonski obavezno osiguranje.

Osiguranje pokriva štetu iz odgovornosti vlasnika ili korisnika plovila za štetu prouzrokovanu trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede, ili narušavanja zdravlјa trećeg lica.

Trećim licima ne smatraju se lica koja se prevoze, kao i članovi posade koji upravlјaju plovilom.

Pored korisnika plovila osiguranje pokriva odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju lica koja volјom vlasnika obavlјaju poslove na plovnom objektu.

Osiguranjem su pokriveni i nužni troškovi vezani uz štetu i razumni troškovi sporova i pravnih radnji koje je osiguranik preduzeo u saglasnosti s osiguravačem radi odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva trećih osoba. Ako iznosi troškova koje je osiguranik dužan platiti prelaze sumu osiguranja, ovim osiguranjem je pokriven samo srazmjeran dio tih troškova (omjer između sume osiguranja i priznate odštete).

USLOVI ZA OSIGURANJE VLASNIKA/KORISNIKA VAZDUHOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆIM LICIMA I PUTNICIMA

Osiguravač se obavezuje da korisniku osiguranja, a po osnovu odgovornosti vlasnika/korisnika vazduhoplova za štetu prouzrokovanu trećim licima i putnicima, u smislu zakonskih propisa, nadoknadi:

 1. štete na licima i štete na stvarima prouzrokovane trećim licima za vrijeme leta vazduhoplova,
 2. štete na licima koje pretrpi putnik za vrijeme leta vazduhoplova,
 3. štete na stvarima zbog gubitka, odnosno oštećenja ličnih stvari putnika koje se nalaze u kabini vazduhoplova i
 4. štete na stvarima zbog gubitka, odnosno oštećenja tereta i predatog prtljaga.

 

Osiguravač se obavezuje da trećem licu i putniku nadoknadi po njegovom odštetnom zahtjevu sve iznose za koje je ovaj obavezan u smislu propisa, i to:

 1. za slučaj smrti,
 2. potpunog ili djelimičnog invaliditeta,
 3. za slučaj prolaznih tjelesnih povreda ili oboljenja,
 4. gubitka, oštećenja, uništenja prtljaga i tereta, odnosno štete na imovini trećih osoba.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE NAFTNIH DERIVATA I OSTALIH MATERIJA

Osigurava se zakonsa odgovornost osiguranika za štete koje nastanu trećim licima djelatnošću osiguranika, a koje za posljedicu imaju smrt, povrdu tijela ili zdravlja, oštećenja stvari ili imovine.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI ODRŽAVANJA I ČUVANJA PLOVNIH OBJEKATA U MARINI

Osigurava se odgovornost vlasnika ili zakupca za turističke i druge sportske plovne objekte. Pokrivena je građansko pravna odgovornost za štete pričinjene trećim licima nastala iz djelatnosti osiguranika ili iz zaklučenog ugovora o pružanju usluga ili iz posjedovanja ili korišćenja prostora marine.

Osiguravač je obavezan da osiguraniku plati sve štete pričinjene trećim licima, nastale kao posledica njegove ili odgovornosti lica za koje on odgovara i to:

 • na brodu, čamcu, jahti ili drugom plovnom objektu (u daljem tekstu: brod), dok se nalazi pod nadzorom osiguranika, radi čuvanja i održavanja u prostoru marine,
 • na brodu i izvan prostora marine ako je napustio marinu zbog izvođenja radova koje osiguranik ne može izvesti u prostoru marine, pod uslovom da je brod sve vreme pod nadzorom osiguranika:
 • na demontiranim delovima broda u krugu marine, isključujući krađu ili nestanak demontiranog dela,
 • od provalne krađe stvari na brodu i njemu pripadajućih delova, dok se nalaze u prostoru marine,
 • usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećeg lica, osim radnika osiguranika i njegovih kooperanata,
 • šteta na imovini trećih lica.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI OPRAVLJAČA PLOVNIH OBJEKATA

Osigurava se odgovornost opravljača plovnih objekata za štete koje nastanu iz djelatnosti.

Osiguranik može biti svako pravno lice koje obavlja djelatnost opravke plovnih objekata na osnovu zaključenog ugovora o opravci.

Osigurava se odgovornost za štete pričinjene trećim licima usljed dokazane krivice ili dokazane krivice lica za koje osiguranik odgovara.

Pokriveni su sledeći rizici:

 • štete nastale na plovnom objektu-brodu, brodskoj opremi, rezervnim delovima ili teretu dok je plovni objekat kod osiguranika na popravci, pregledu, bojenju, naknadnim radovima, probnoj vožnji, ležanju ili uskladištenju,
 • štete nastale na imovini trećih lica, ako su štete skrivili osiguranik ili njegovi radnici u vršenju delatnosti osiguranika,
 • troškovi i naknade koje je osiguranik dužan da plati u vezi sa svojom odgovornošću za gubitak života ili povrede tela koje su prouzrokovane neposredno ili posredno, od plovnog objekta, koji se nalazi, po osnovu popravke, kod osiguranika,
 • troškovi odbrane od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete iz osnova delatnosti do kojih je došlo na plovnim objekima ili usled njih, dok su bili u državini osiguranika.

OSIGURANJE PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVDSTVENE I FINANSIJSKE USLUGE

Osigurava se odgovornost revizora za finansijske štete koje su prouzorkovane trećim licima izraženim mišljenjem u izvještaju o reviziji prema zaključenom ugovoru o obavljanju revizije.

Pokrivena je odgovornost za štete učinjena korisnicima revizorskih izvještaja usljed grešaka ili propusta u vršenju profesionalne djelatnosti revizora zbog povrede propisa.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI OVLAŠĆENIH PROJEKTANATA

Osiguravaju se ovlašćeni projektanti ili projektanti od odgovornosti iz djelatnosti.

BRODOVI U IZGRADNJI

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja je brod u izgradnji dok se nalazi u brodogradilištu. Osim broda, predmet osiguranja su i brodske mašine, oprema i materijal potreban za izgradnju još pre unošenja u brod.

Osigurani rizici:

Gubitak ili oštećenje osiguranog objekta do koga dođe za vrijme izgradnje tog objekta ili za drugo vrijeme osigurano po uslovima.

Pokriveni su troškovi zamjene, popravke ili izmjene bilo kogo štećenog dijela koji se proglasi neispravnim. Pokriveni su troškovi nastali neuspjelim porinućem kao i troškovi pregleda morskog dna.

Nisu pokriveni troškovi zamjene oštećenih varova.

PLOVILA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Predmet osiguranja

 • Brod na unutrašnjim vodama (rekama, kanalima i jezerima):
 • trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi (redovne zalihe goriva, maziva i ostalog brodskog materijala, kao i zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda),
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

 

Sa aspekta vrste broda mogu se osigurati:

 • putnički brodovi,
 • hidrokrilni,
 • trajekti i teretni brodovi,
 • tankeri,
 • tegljači,
 • tehnički brodovi,
 • ribarski brodovi,
 • brodovi za upravne svrhe.

 

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Širina pokrića pod A (osnovni rizici)

Pokriće potpunog gubitka plovnog objekta usled:

 • plovidbenih nezgoda, kao što su:
  • brodolom, nasukanje, potonuće,
  • sudar, udar o drugi predmet, udar o dno, obalu ili drugo učvršćenje i drugi vanredni spoljni događaj vezan za plovidbu.
 • elementarnih nepogoda, kao što su: oluja, udar groma, uključujući i poplavu,
 • požara,
 • nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju ili premeštanju tereta dozvoljenog za prevoz takvim plovnim objektom,
 • eksplozije na plovnom objektu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova ili nekih drugih predmeta,
 • krađe ili otimačine celog plovnog objekta,
 • oštećenja nuklearnih uređaja ili reaktora,
 • nepažnje zapovednika ili članova posade ili pilota,
 • pružanja pomoći pri tegljenju drugih plovnih objekata u nezgodi,
 • provalne krađe i razbojništva,
 • nezgode na brodu pri dokovanju, odnosno izvlačenju na obalu, navozu u brodogradilištu ili porinuću.

 

Širina pokrića pod B

Ova širina pokrića obuhvata sve rizike iz širine pokrića pod A (osnovni rizici), čemu se dodaju i sledeći rizici:

Delimična oštećenja:

 • oštećenja na trupu plovnog objekta nastala usled rizika navedenih u pokriću pod A,
 • oštećenja nastala na glavnim i pomoćnim mašinama (motorima), propelerima, osovinama (propelerskim vratima), opremi i inventaru, ako su posledica: nasukanja, požara, sudara sa drugim plovnim objektom ili potonuća,
 • doprinos u generalnoj havariji

 

Širina pokrića pod C (puno pokriće)

Ovom širinom pokrića obuhvaćeni su svi rizici pod A i B, čemu se dodaju sledeći rizici:

 • sva delimična oštećenja na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, motorima, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta usled bilo kog osiguranog rizika,
 • kod tehničkih plovnih objekata, sve vanredne štete na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta, nastale kod normalne upotrebe takvog objekta pri radu,
 • troškovi uklanjanja oštećenog plovnog objekta ili olupine po nalogu nadležnog organa, ali samo do 10% od osiguranog iznosa.

ČAMCI NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Predmet osiguranja

Mogu se osigurati sledeći plovni objekti: jahte, čamci, hidrogliseri, jedrilice, drvarice skele, splavovi, pontoni, kućice na splavu, pontonski mostovi.

Osiguranje obuhvata:

 • trup čamca (korito ili plovna osnova čamca ili postrojenja, nadgradnje, kabina, jarbol, kormilo, konopci, lanci, vitla, sidra, vesla, jedra, ograde i pokrivači),
 • pogonske mašine (ugrađeni ili vanbrodski pogonski motor i postolje, osovina, propeler, rezervoar, agregat, komandna tabla, razvodni uređaj i drugo),
 • oprema (sva oprema koja može da služi za bezbednost plovidbe ili boljem ekonomskom iskorišćavanju),
 • postrojenja,
 • inventar čamca prema posebnom spisku.

 

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Potpuni gubitak nastao usled (osnovni rizici):

 • plovidbene nezgode kao što je sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugih vanrednih spoljnjih događaja koji su u vezi sa plovidbom,
 • nevremena, brodoloma, udara groma, zemljotresa,
 • sudara sa drugim plovnim objektom,
 • udara u obalu ili bilo koje drugo učvršćenje, plivajuće ili plutajuće objekte ili predmet,
 • požara,
 • posledice skrivene mane na trupu čamca ili pogonskom motoru ili opremi,
 • eksplozije na čamcu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova,
 • utovara ili istovara tereta, dozvoljenog za prevoz čamcem,
 • provalne krađe ili nasilnog oduzimanja celog čamca ili samo ugrađenog motora,
 • neovlašćene posluge čamcem,
 • oštećenja usled zle namere ili nepažnje od strane trećih lica,
 • oštećenja usled nekog drugog vanrednog događaja ili nezgode dok se čamac nalazi u plovidbi, mirovanju ili je izvučen na kopno.

 

Pod potpunim gubitkom čamca smatra se:

 • potonuće bez mogućnosti vađenja,
 • potpuno uništenje čamca,
 • oštećenje čamca koje se ne može popraviti,
 • nestanak čamca,
 • ako troškovi popravke čamca, odnosno troškovi vađenja potonulog čamca premašuju osigurani iznos.

 

Puno pokriće

Osiguranjem su obuhvaćena sva delimična oštećenja na trupu, na pogonskim motorima, opremi i inventaru osiguranog čamca usled bilo kog osiguranog rizika navedenog pod tačkom potpuni gubitak, kao i provalna krađa, uz uslov da su otuđeni delovi bili smešteni u zaključanom prostoru osiguranog čamca.
Osiguranjem su pokriveni, u granicama pruženog pokrića i razumno učinjeni troškovi spasavanja, ukoliko je ono bilo uspešno. U slučaju neuspelog spasavanja, troškovi takvog spasavanja će se naknaditi samo ako su učinjeni uz izričitu saglasnost osiguravača.

OSIGURANJE POMORSKIH BRODOVA

Predmet osiguranja

 • Trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi u vezi sa eksploatacijom broda,
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

 

Sa aspekta vrste plovnog objekta mogu se osigurati:

 • brodovi:
  • putnički,
  • hidrokrilni,
  • trajekti,
  • teretni,
  • tankeri,
  • tegljači,
  • tehnički,
  • ribarski,
  • brodovi za upravne svrhe.
 • čamci,
 • jedrilice,
 • jahte,
 • hidrogliseri,
 • skuteri,
 • daske za jedrenje,
 • sandoline,

 

Pomorski rizici se dele u dve grupe:

U prvu grupu dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda koji su nastali usled:

 • opasnosti mora, reka, jezera ili drugih plovnih voda,
 • požara, eksplozije,
 • nasilne krađe od strane osoba izvan broda,
 • bacanja u vodu,
 • piratstva,
 • loma ili nezgode nuklearnih instalacija ili reaktora,
 • dodira s vazduhoplovom ili sličnim predmetima koji su pali iz vazduhoplova, dodira s kopnenim prevoznim sredstvom, dokom ili lučkom opremom ili instalacijama,
 • zemljotresa, vulkanske erupcije ili groma.

 

U drugu grupu rizika dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda usled:

 • nezgode prilikom ukrcaja, iskrcaja ili premeštanja tereta ili goriva,
 • prskanja kotlova, loma osovine ili neke skrivene mane u stroju ili trupu broda,
 • nemara zapovednika, posade ili pilota,
 • nemara opravljača broda ili čarterera uz uslov da opravljač, odnosno čarterer nisu osiguranici u konkretnom osiguranju,
 • baraterije zapovednika ili člana posade broda.

 

Iz osiguranja su isključene:

 • štete nastale posredno ili neposredno usled namernog postupka ili krajnje nepažnje osiguranika,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled mane ili nesposobnosti broda za plovidbu,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled krijumčarenja, zabranjene trgovine, zabranjenog lova, zabranjene plovidbe,
 • štete koje se mogu isključivo pripisati neizvršenju definitivne popravke ranijih šteta,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled nuklearne eksplozije, radijacije, radioaktivnih proizvoda ili radioaktivnih otpadaka,
 • štete koje nastanu zbog krcanja opasnog tereta ako je takav teret krcan protivno odgovarajućim propisima,
 • štete nastale zbog neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti.
 • neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti.

 

Osiguranik je dužan da:

 • preduzme sve razumne mere da se izbegne, odnosno smanji šteta,
 • prijavi pomorsku nezgodu pomorskim vlastima,
 • preduzme sve pravne i druge mere da se sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, kao i da na zahtev osigurača pribavi i uruči mu sva potrebna dokumenta, a posebno dokument o ustupanju svojih prava – cesiju prema licima odgovornim za štetu,
 • na zahtev osiguravača pribavi više ponuda brodogradilišta.

 

Osiguranik je dužan da o nastaloj šteti obavesti osiguravača čim sazna za štetu.

Kod podnošenja odštetnog zahteva osiguranik treba da pruži podatke i raspoloživu dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi uzrok, obim i visinu štete, kao i pravo na naknadu.

Premija se plaća u ratama.

U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 4 godine, ugovara se bonus-malus.

Ratni i politički rizici

Ratni rizici u užem smislu su dejstvo mina, torpeda, ratnih oružja osim nuklearnog. Ratni rizici se osiguravaju ne samo za vreme rata između dveju ili više država nego i za vreme građanskog rata, pobune, revolucije, pa i za vreme mira.

Rizik štrajka podrazumeva oštećenja osiguranog predmeta koja mogu nastati usled dejstva štrajkača ili radnika otpuštenih sa posla i ostalih sličnih rizika (radnički nemiri, neredi, zlonamerna oštećenja itd.)

Ostali ratni i politički rizici obuhvataju štete usled akata vojnih i političkih vlasti kao što su zaplene broda i robe, razne naredbe, zabrane isplovljavanja, zadržavanje broda i robe kao i šikane političkih vlasti, usled kojih može doći do oštećenja ili gubitka osiguranog predmeta.

Osiguranje odgovornosti

Odgovornost osiguranika za štete pričinjene trećima:

 • odgovornost za slučaj sudara,
 • odgovornost za slučaj udara,
 • odgovornost prema putnicima,
 • odgovornost prema kupačima,
 • odgovornost zbog izlivanja ili izbacivanja ulja.

OSIGURANJE VAZDUHOPLOVA

Predmet osiguranja

 • Trup,
 • motori,
 • standardni instrumenti i
 • oprema

 

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova mogu se osigurati:

 • avioni:
  • taksi saobraćaj.
  • avioni za lične potrebe,
  • sportski avioni,
  • ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.),
  • protivpožarna avijacija,
  • školski avioni,
  • privredna avijacija,
  • saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter),
  • hidroavioni,
  • jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi,
 • helikopteri:
  • za prevoz službenih lica,
  • za spasavanje,
  • za istraživanje,
  • za kontrolu saobraćaja.

 

Osigurani rizici:

 • vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja,
 • nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade
 • troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu,
 • troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke.

 

Osiguranjem nisu pokriveni gubici ili štete prouzrokovane:

 • za vreme dok je vazduhoplovom upravljalo lice koje nema odgovarajuću dozvolu za rad,
 • korišćenjem terena aerodroma-letilišta koja nemaju odobrenje nadležnih vazduhoplovnih organa za sletanje i poletanje,
 • nepreduzimanjem propisanih mera sigurnosti od strane osiguranika u cilju bezbednosti vazduhoplova dok se nalazi na zemlji, na otvorenom prostoru,
 • ukrcajem većeg broja putnika ili veće količine tereta od kapaciteta, odnosno od maksimalnog dozvoljenog opterećenja vazduhoplova,
 • zlom namerom, sabotažom ili terorističkim aktom.

 

Osiguranik je dužan:

 • da prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika,
 • da premiju plati u ugovorenom roku,
 • da vodi sve zakonskim i drugim propisima predviđene isprave i knjige,
 • da se prema vazduhoplovu odnosi sa pažnjom dobrog privrednika. Obavestiti nadležni državni organ i osiguravača u cilju preduzimanja mera i obezbeđenja oštećenog vazduhoplova

 

Premija se plaća u ratama. U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 3 godine, ugovara se bonus-malus.

ODGOVORNOST PREMA TREĆIM LICIMA I PUTNICIMA  –  VAZDUHOPLOVI

Odredbama novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, u kategoriju obaveznih osiguranja uvedeno je osiguranje vlasnika vazduhoplova za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima.

Predmet osiguranja

Obaveznim osiguranjem od odgovornosti vlasnika vazduhoplova osigurava se odgovonost za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima upotrebom vazduhoplova usled:

 • smrti,
 • povrede tela,
 • narušavanja zdravlja,
 • štete na njihovoj imovini,
 • uništenja ili oštećenja tereta i registrovanog prtljaga.

 

Za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe Ugovor o osiguranju se može zaključiti sa ili bez osiguravajućeg pokrića za štete pričinjene teretu i registrovanom prtljagu.

Ugovorom o osiguranju pokrivene su i štete zbog rizika rata i terorizma, osim za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 500kg, kod kojih Ugovor može biti zaključen sa ili bez pomenutog osiguravajućeg pokrića.

Ugovor o osiguranju može se zaključiti na određeno vreme ili za određeno putovanje.

Suma osiguranja

Suma osiguranja predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju za štete nastale iz upotrebe vazduhoplova i iskazana je u SDR (specijalno pravo vučenja – obračunska jedinica koju određuje Međunarodni monetarni fond).

Najniža suma osiguranja ne može biti niža od:

 1. za štete pričinjene trećim licima:
 • za letilice koje polijeću s nogu pilota 10.000 SDR
 • za slobodne balone sa posadom 20.000 SDR
 • za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:
  • manje od 500 kg 750.000 SDR
  • manje od 1.000 kg 1.500.000 SDR
  • manje od 2.700 kg 3.000.000 SDR
  • manje od 6.000 kg 7.000.000 SDR
  • manje od 12.000 kg 18.000.000 SDR
  • manje od 25.000 kg 80.000.000 SDR
  • manje od 50.000 kg 150.000.000 SDR
  • manje od 200.000 kg 300.000.000 SDR
  • manje od 500.000 kg 500.000.000 SDR
  • 000 kg i više 700.000.000 SDR
 1. za pojedinog putnika 250.000 SDR
 2. za lične stvari putnika koje se nalaze u kabini vazduhoplova 1.131 SDR
 3. za teret i registrovan prtljag, po kg 19 SDR

 

Ukoliko se vazduhoplov ne koristi u komercijalne svrhe:

 • ne mora se ugovoriti osiguranje za teret i registrovani prtljag;
 • minimalna suma osiguranja za pojedinog putnika, za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 2.700kg, je 80.000 SDR.

 

Osiguranjem nisu pokriveni gubici ili štete nastale u sledećim slučajevima:

 • ako lice koje je upravljalo vazduhoplovom nije koristilo vazduhoplov u skladu sa njegovom namenom;
 • ako lice koje je upravljalo vazduhoplovom nije imalo letačku dozvolu određene kategorije, osim za vreme obuke za upravljanje vazduhoplovom, uz poštovanje propisa kojima je ta obuka regulisana;
 • ако је licu koje je upravljalo vazduhoplovom oduzeta letačka dozvola ili mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vazduhoplovom;
 • ako je lice koje je upravljalo vazduhoplovom upravljalo vazduhoplovom pod uticajem alkohola, opojnih droga, odnosno zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci;
 • ako je lice koje je upravljalo vazduhoplovom štetu prouzrokovalo namerno;
 • ako je šteta nastala zbog toga što je vazduhoplov bio tehnički neispravan, a ta je okolnost licu koje je upravljalo vazduhoplovom bila poznata;

 

Obaveze osiguravača

Osiguravač je u obavezi da u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu istog, oštećenom dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete i izvrši isplatu.

Ukoliko odštetni zahtev nije potpun, osiguravač je u obavezi da se u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog obrati pisanim putem podnosiocu, sa zahtevom za kompletiranje dokumentacije.

Ukoliko osiguravač nije u mogućnosti da utvrdi osnov i visinu odštetnog zahteva u roku od 14 (četrnaest) dana, dužan je da iste utvrdi u roku od 45 (četrdeset pet) dana od prijema odštetnog zahteva za štetu na stvarima, a u roku od 90 (devedest) dana od dana prijema odštetnog zahteva za štetu na licima, i po istom dostavi obrazloženu ponudu, a u daljem roku od 14 (četrnaest) dana je u obavezi da isplati nakandu štete.

U slučaju da je ponuđena visina naknade štete manja od potraživanja oštećenog lica, osiguravač je dužan da izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze, koja isplata ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

U slučaju da osiguravač oceni da nema osnova za naknadu štete, u obavezi je da u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđivanja nepostojanja osnova o tome pisanim putem, uz obrazloženje, obavesti oštećeno lice.

Obaveze osiguranika

Osiguranik je dužan da:

 • prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika;
 • premiju plati u roku ugovorenom u Ugovoru o osiguranju;
 • za vreme trajanja osiguranja ne preduzima bez saglasnosti osiguravača nikakve radnje kojima se povećava rizik i da takve radnje ne dozvoli ni trećim licima;
 • za osigurani vazduhoplov vodi sve zakonom i drugim propisima predviđene isprave i knjige i da ih na zahtev osiguravača dostavi na uvid;
 • u slučaju nastanka štete o tome odmah obavesti nadležan državni organ, a osiguravača u roku od 15 (petnaest) dana

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE