OSIGURANJE TRANSPORTA

Dunav osiguranje je siguran partner za vlasnike roba, špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom, vazdušnom, pomorskom, rečnom, kombinovanom, cevnom i poštanskom sabraćaju. Na svim vašim putevima mi smo garant sigurnosti robe, vrednosti i putnika koje prevozite.

Postepeno otvaranje našeg tržišta, liberalizacija ekonomskih prilika u zemlji i povratak naše zemlje na tranzitne karte Evrope i sveta uslovljavaju da ovaj vid osiguranja beleži porast u ukupnom poslovanju naše kompanije.

Našim osiguranjem transporta obuhvaćeni su roba i interesi vezani za transport robe u domaćem i međunarodnom prevozu, od rizika gubitka i oštećenja. Osiguranjem se obezbeđuju i prevozioci ili organizatori prevoza od odgovornosti za robu koja se transportuje u drumskom, železničkom, vazdušnom, pomorskom, rečnom, kombinovanom, cevnom i poštanskom saobraćaju. Kasko osiguranje u transportu odnosi se na vazduhoplove, rečne i pomorske plovne objekte, kao i odgovornost za smrt i telesnu povredu putnika i štetu nanetu trećim licima.

Osiguranje robe u domaćem prevozu može biti u kopnenom prevozu po pojedinačnim polisama, opštim polisama i za vrijeme uskladištenja na riječnom plovnom objektu.

Osiguravaju se pošiljke koje se prevoze sa domaćim prevoznim ispravama u okviru teritorije BiH, tj. kada se i otpremno i uputno mjesto nalazi na teritoriji BiH.

Pod pošiljkom u smislu odredaba podrazumijeva se roba koja se prevozi po ugovoru o prevozu, a koja je pakovana, utovarena, prevezena i istovarena na način i sredstvima uobičajenim za odnosnu vrstu robe.

Osiguranje robe u međunarodnom prevozu može biti osiguranje robe u međunarodnom kopnenom prevozu, osiguranje robe u međunarodnom kopnenom prevozu za vrijeme uskladištenja i osiguranje robe u međunarodnom kopnenom prevozu za vrijeme uskladištenja na riječnom plovnom objektu, osiguranje robe u pomorskom i riječnom prevozu.

Osigurava se roba u međunarodnom kopnenom prevozu, pomorskom prevozu, prevozu vozila i mašina na sopstvenim točkovima (per-ax) i transport cjevovodom.

Pod međunarodnim prevozom podrazumijeva se prijevoz koji se obavlja na osnovu međunarodne prevozne isprave, odnosno kada se bilo polazno bilo odredišno mjesto, ne nalazi na teritoriji BiH ili kada se osigurava roba u tranzitu.

Pod međunarodnim prevozom podrazumijevaju se i sljedeći slučajevi:

 1. prevoz proizvedene, dorađene, oplemenjene i sl. robe u slobodnoj carinskoj zoni, nezavisno od odredišta, bilo da se radi o domaćem ili stranom kupcu;
 2. prevoz robe koju je domaći pravni subjekt kupio na konsignacionom skladištu, carinskom  magacinu i sl. – uvozno ocarinjene na osnovu prijave o zaključenom poslu;
 3. prevoz robe na teritoriji BiH koja je kupljena/prodata na paritetu BiH-luka/BiH-granica, nezavisno od mjesta, vremena izdavanja carinske deklaracije ili propratnice i carinskog postupka u cjelini;
 4. prevoz reeksportne robe;
 5. uskladištenje robe posle završenog međunarodnog prevoza.

 

Odredbe ovih tarifa odnose se na robu koja se prevozi po ugovoru o prevozu, a koja je pakovana, utovarena, prevezena i istovarena na način i sredstvima uobičajenim za odnosnu vrstu robe.

ODGOVORNOST ŠPEDITERA – FIATA

Odgovornost osiguranika kao organizatora i ugovornog vozara robe prema korisniku prevoza za izvršenje međunarodnog multimodalnog transporta robe preuzete na prevoz po FIATA teretnici (FBL) i to za:

 • dokazani potpuni ili delimični gubitak pošiljke,
 • oštećenja na pošiljci koja su nastala za vreme trajanja osiguranja,
 • štete nastale usled zakašnjenja u isporuci.

Osiguravač se obavezuje da osiguraniku/korisniku prevoza naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova špediterske odgovornosti prema uslovima FIATE FBL.

Osiguranjem se pokriva samo odgovornost osiguranika koju ovaj ima prema odredbama FIATA teretnice, a ne i šira odgovornost koju je špediter preuzeo na sebe putem ugovora o otpremi i prevozu pošiljke.

ODGOVORNOST PREVOZIOCA U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM DRUMSKOM PREVOZU

Predmet osiguranja

Odgovornost prevozioca (osiguranika) prema vlasniku pošiljaka preuzetih na prevoz na osnovu zaključenog ugovora o prevozu, a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon).

Teritorijalno važenje osiguranja

Osiguranje važi u domaćem i međunarodnom prevozu, a može se, na zahtev osiguranika, zaključiti samo za domaći prevoz.

Limit odgovornosti

Odgovornost osiguravača za svaki pojedinačni slučaj  ograničena je u prevozu po međunarodnom tovarnom listu  u skladu sa članom 23. tačka 3. i članom 25. Konvencije CMR i navodom u polisi osiguranja, a za prevoze koji se obavljaju, unutar granice  Republike Srbije, po domaćoj prevoznoj ispravi, odgovornost osiguravača je ograničena u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

Širina pokrića

Osiguravač je obavezan da osiguraniku naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, za štete koje nastanu u prevozu pošiljaka usled potpunog ili delimičnog  gubitka ili oštećenja robe, kao i pridošle troškove (troškove prevoza i carine, trоškоvе uklаnjаnjа i prеvоzа оstаtаkа rаsutе i оštеćеnе rоbе u cilјu čišćеnjа putа pо nаrеdbi nаdlеžnih оrgаnа vlаsti, troškove spora i pravnih radnji i troškove razumnih pokušaja spasavanja robe), nastale od trenutka preuzimanja robe na prevoz do trenutka isporuke robe.

Dopunski rizik:

 • štete nastale kao posledica dokazane krađe robe ili krađe celog vozila sa robom
 • štete nastale kao posledica kvara uređaja za termoregulaciju
 • štеtе nа rоbi nаstаlе prilikоm utоvаrа rоbе nа prеvоznо srеdstvо ili istоvаrа rоbе sа prеvоznоg srеdstvа kоје оbаvlја оsigurаnik
 • štеte uslеd zakašnje­njа u isporuci robe preuzete na prevoz
 • trоškоvi uništеnjа оštеćеnе rоbе

 

Isključenja

Prema ovim uslovima predmet osiguranja ne može biti odgovornost:

 • za prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu,
 • za prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe,
 • za besplatan prevoz (nije obračunata vozarina),
 • za prevoz poštanskih pošiljaka, vrednosnih pošiljaka (kovani novac, papirni novac, hartije od vrednosti, dokumenta i isprave), umetničkih predmeta (slika, skulptura i dr).

OSIGURANJE KORISNIKA TIR KARNETA

Predmet osiguranja

Odgovornost korisnika TIR karneta izdatih od strane članice Međunarodne unije za drumski prevoz (IRU), prema carinskim organima ugovornih strana na osnovu TIR konvencije, kojim se utvrđuje rad sa TIR karnetima što je inače regulisano propisima izloženim u:

 • Carinskoj konvenciji za međunarodni prevoz robe prema postupku TIR karneta (TIR Konvencija, 1975),
 • Dokumentu o angažovanju Udruženja za potrebu običnih TIR karneta,
 • TIR Priručniku Udruženja,
 • Deklaraciji o angažovanju korisnika TIR,
 • Priručniku za korisnike TIR karneta,
 • Opštim uslovima i odredbama za osiguranje u vezi sa TIR karnetima.

Osiguravajuće pokriće po zakonu stupa na snagu od trenutka izdavanja običnih TIR karneta korisnicima registrovanim u Udruženju i ne pokriva TIR karnete za duvan i alkohol.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE