OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Osiguranje odgovornosti za proizvode potrebno je svim pravnim licima koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda i koja imaju interes da pokriju svoju odgovornost za štete nanete trećem licu. Zaključivanjem osiguranja odgovornosti za proizvode, „Dunav osiguranje“ vam pomaže da slobodnije i kvalitetnije nastupate na tržištu, da sačuvate ugled kod svojih potrošača i sprečite nepotrebne izdatke.

Šta se osigurava?

Osiguranjem odgovornosti za proizvode osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete prouzrokovane smrću, povredom tela ili zdravlja, kao i oštećenjem ili uništenjem stvari trećeg lica od proizvoda koji su stavljeni u promet.

Koji su rizici pokriveni?

Pokriveni su budući, neizvesni i od vaše volje nezavisni štetni događaji koji su nastali od proizvoda sa nedostatkom i na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu vaše odgovornosti za proizvodnju ili stavljanje u promet takvih proizvoda.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.

Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim vrste proizvoda, širine teritorijalnog pokrića i ukupnog obrta vaše firme.

Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija Dunav osiguranje udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i

  • naknađuje troškove sudskog postupka.

 

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od nivoa sistema provere i kontrole proizvoda, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju odgovornosti za proizvode i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE