OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

PROFESIONALNA ODGOVORNOST LEKARA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Poznato je da je lekarima dobrobit pacijenata na prvom mestu i da oni svoju energiju i znanja koriste da izleče pacijente i da im pomognu. Međutim, ponekad u tome ne uspevaju. Imajući u vidu složenost i zahtevnost lekarskog poziva i činjenicu da se shodno aktuelnom uklapanju u globalni način razmišljanja i poslovanja neminovno povećava svest o odgovornosti, a naročito da ispravnost lekarskog postupanja sve češće ocenjuje sud,  „Dunav osiguranje“ nudi novi, na domaćem tržištu jedinstven, proizvod koji odgovara savremenim standardima osiguranja odgovornosti – osiguranje profesionalne odgovornosti lekara.

Ko može ugovoriti ovo osiguranje?

Osiguranje profesionalne odgovornosti mogu ugovoriti zdravstvene ustanove za sve svoje zaposlene lekare i ostalo medicinsko osoblje, odnosno lekari kao pojedinci.

Šta se osigurava?

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara pokriva zakonsku građansku odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja, trećih lica koje su prouzrokovane lekarskom greškom.

Koji su rizici pokriveni?

Pokriven je budući, neizvesni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj koji je nastao kao rezultat lekarske greške, odnosno nesavesnog ili nestručnog postupka ili propusta lekara ili ostalog medicinskog osoblja učinjenog protivno aktuelnim propisima i standardima medicinske struke, koji za direktnu posledicu ima nepovoljan ishod lečenja i na osnovu kog bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.
Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim izvora opasnosti i ukupnog prihoda.

Šta se obezbeđuje ovim osiguranjem?

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija „Dunav osiguranje“ kao osiguravač, zajedno sa njim:

  • preduzima odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete,
  • udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i
  • naknađuje troškove sudskog postupka.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

U zavisnosti od nivoa sanitarne i tehničke opremljenosti, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju profesionalne odgovornosti lekara i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE