OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE VAZDUHOPLOVA

Predmet osiguranja

 • Trup,
 • motori,
 • standardni instrumenti i
 • oprema

 

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova mogu se osigurati:

 • avioni:
  • taksi saobraćaj.
  • avioni za lične potrebe,
  • sportski avioni,
  • ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.),
  • protivpožarna avijacija,
  • školski avioni,
  • privredna avijacija,
  • saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter),
  • hidroavioni,
  • jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi,
 • helikopteri:
  • za prevoz službenih lica,
  • za spasavanje,
  • za istraživanje,
  • za kontrolu saobraćaja.

 

Osigurani rizici:

 • vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja,
 • nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade
 • troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu,
 • troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke.

 

Osiguranjem nisu pokriveni gubici ili štete prouzrokovane:

 • za vreme dok je vazduhoplovom upravljalo lice koje nema odgovarajuću dozvolu za rad,
 • korišćenjem terena aerodroma-letilišta koja nemaju odobrenje nadležnih vazduhoplovnih organa za sletanje i poletanje,
 • nepreduzimanjem propisanih mera sigurnosti od strane osiguranika u cilju bezbednosti vazduhoplova dok se nalazi na zemlji, na otvorenom prostoru,
 • ukrcajem većeg broja putnika ili veće količine tereta od kapaciteta, odnosno od maksimalnog dozvoljenog opterećenja vazduhoplova,
 • zlom namerom, sabotažom ili terorističkim aktom.

 

Osiguranik je dužan:

 • da prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika,
 • da premiju plati u ugovorenom roku,
 • da vodi sve zakonskim i drugim propisima predviđene isprave i knjige,
 • da se prema vazduhoplovu odnosi sa pažnjom dobrog privrednika. Obavestiti nadležni državni organ i osiguravača u cilju preduzimanja mera i obezbeđenja oštećenog vazduhoplova

 

Premija se plaća u ratama. U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 3 godine, ugovara se bonus-malus.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE