OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE POMORSKIH BRODOVA

Predmet osiguranja

 • Trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi u vezi sa eksploatacijom broda,
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

 

Sa aspekta vrste plovnog objekta mogu se osigurati:

 • brodovi:
  • putnički,
  • hidrokrilni,
  • trajekti,
  • teretni,
  • tankeri,
  • tegljači,
  • tehnički,
  • ribarski,
  • brodovi za upravne svrhe.
 • čamci,
 • jedrilice,
 • jahte,
 • hidrogliseri,
 • skuteri,
 • daske za jedrenje,
 • sandoline,

 

Pomorski rizici se dele u dve grupe:

U prvu grupu dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda koji su nastali usled:

 • opasnosti mora, reka, jezera ili drugih plovnih voda,
 • požara, eksplozije,
 • nasilne krađe od strane osoba izvan broda,
 • bacanja u vodu,
 • piratstva,
 • loma ili nezgode nuklearnih instalacija ili reaktora,
 • dodira s vazduhoplovom ili sličnim predmetima koji su pali iz vazduhoplova, dodira s kopnenim prevoznim sredstvom, dokom ili lučkom opremom ili instalacijama,
 • zemljotresa, vulkanske erupcije ili groma.

 

U drugu grupu rizika dolaze gubici i oštećenja osiguranog broda usled:

 • nezgode prilikom ukrcaja, iskrcaja ili premeštanja tereta ili goriva,
 • prskanja kotlova, loma osovine ili neke skrivene mane u stroju ili trupu broda,
 • nemara zapovednika, posade ili pilota,
 • nemara opravljača broda ili čarterera uz uslov da opravljač, odnosno čarterer nisu osiguranici u konkretnom osiguranju,
 • baraterije zapovednika ili člana posade broda.

 

Iz osiguranja su isključene:

 • štete nastale posredno ili neposredno usled namernog postupka ili krajnje nepažnje osiguranika,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled mane ili nesposobnosti broda za plovidbu,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled krijumčarenja, zabranjene trgovine, zabranjenog lova, zabranjene plovidbe,
 • štete koje se mogu isključivo pripisati neizvršenju definitivne popravke ranijih šteta,
 • štete nastale posredno ili neposredno usled nuklearne eksplozije, radijacije, radioaktivnih proizvoda ili radioaktivnih otpadaka,
 • štete koje nastanu zbog krcanja opasnog tereta ako je takav teret krcan protivno odgovarajućim propisima,
 • štete nastale zbog neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti.
 • neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti i dotrajalosti.

 

Osiguranik je dužan da:

 • preduzme sve razumne mere da se izbegne, odnosno smanji šteta,
 • prijavi pomorsku nezgodu pomorskim vlastima,
 • preduzme sve pravne i druge mere da se sačuvaju sva prava prema licima odgovornim za nastalu štetu, kao i da na zahtev osigurača pribavi i uruči mu sva potrebna dokumenta, a posebno dokument o ustupanju svojih prava – cesiju prema licima odgovornim za štetu,
 • na zahtev osiguravača pribavi više ponuda brodogradilišta.

 

Osiguranik je dužan da o nastaloj šteti obavesti osiguravača čim sazna za štetu.

Kod podnošenja odštetnog zahteva osiguranik treba da pruži podatke i raspoloživu dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi uzrok, obim i visinu štete, kao i pravo na naknadu.

Premija se plaća u ratama.

U zavisnosti od odnosa premija i šteta u periodu od najmanje 4 godine, ugovara se bonus-malus.

Ratni i politički rizici

Ratni rizici u užem smislu su dejstvo mina, torpeda, ratnih oružja osim nuklearnog. Ratni rizici se osiguravaju ne samo za vreme rata između dveju ili više država nego i za vreme građanskog rata, pobune, revolucije, pa i za vreme mira.

Rizik štrajka podrazumeva oštećenja osiguranog predmeta koja mogu nastati usled dejstva štrajkača ili radnika otpuštenih sa posla i ostalih sličnih rizika (radnički nemiri, neredi, zlonamerna oštećenja itd.)

Ostali ratni i politički rizici obuhvataju štete usled akata vojnih i političkih vlasti kao što su zaplene broda i robe, razne naredbe, zabrane isplovljavanja, zadržavanje broda i robe kao i šikane političkih vlasti, usled kojih može doći do oštećenja ili gubitka osiguranog predmeta.

Osiguranje odgovornosti

Odgovornost osiguranika za štete pričinjene trećima:

 • odgovornost za slučaj sudara,
 • odgovornost za slučaj udara,
 • odgovornost prema putnicima,
 • odgovornost prema kupačima,
 • odgovornost zbog izlivanja ili izbacivanja ulja.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE