Z

ZASTUPNICI – lica ili agencije koje imaju pravo da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovor o osiguranju