U

UČEŠĆE U ŠTETI – dio štete koji u ugovorenom iznosu snosi osiguranik

UGOVARAČ OSIGURANJA – fizičko ili pravno lice koje sa osiguravačem zaključi Ugovor o osiguranju