S

SKADENCA – datum isteka obračunskog ili ugovorenog perioda osiguranja

SUMA OSIGURANJA – iznos na koji je imovina, odnosno imovinski interes osiguran i predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača