Š

ŠTETNI DOGAÐAJ – Budući, neizvjestan i od volje osiguranika nezavisan događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje opasnosti koja je obuhvaćena osiguranjem.