R

REOSIGURANJE – skup aktivnosti usmjerenih na raspodjelu viška rizika iznad samopridržaja osiguravača

RIZIK – događaj s obzirom na koji se sklapa osiguranje (osigurani slučaj) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovarača, odnosno osiguranika, odnosno to je mogućnost nastupanja jednog ekonomski štetnog događaja