P

POLISA – ugovor o osiguranju

PONUDA – pismena ili usmena izjava volje kojom se traži zaključivanje Ugovora o osiguranju

PONUDA ZA PRERADU OSIGURANJA – pisana ponuda ugovarača ili osiguravača koja sadrži sve elemente koji se prilažu za promjenu ili preradu u postojećoj polisi

POSREDNICI – lica ili agencije koji dovode u vezu osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o osiguranju ali oni sami ne zaključuju ugovor sa osiguranikom

PREMIJA – iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju; premija osiguranja se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka