KAKO PODNIJETI PRIGOVOR?

Poštovani korisnici, ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje prigovora:

INFORMACIJE O PRAVU NA PRITUŽBU I SADRŽAJ PRITUŽBE

Poštovani,

Zahvalјujući na ukazanom povjerenju, ovim putem želimo da Vas obavjestimo, da kao: siguranik, ugovarač osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju, imate pravo da podnesete pritužbu Društvu zbog:

  1. postupanja Društva, odnosno lica koje za Društvo obavlјa poslove zastupanja u osiguranju;
  2. odluke Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju;
  3. postupanja Društva u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

 

Način podnošenja pritužbe

Pritužba se može podnijeti poštom – na adresu sjedišta Društva, Veselina Masleše 28, 78000 Banja Luka, sa naznakon Direkcija za osiguranje ili telefaksom – na broj 051/211-686 ili elektronskom poštom – na adresu: kabinet@dunav.ba

Rok za podnošenje pritužbe

1) Pritužba se može podnijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku Društva na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za postupanje Društva koje je razlog pritužbe.

2) Pritužba se ne može podnijeti ako je od dana kada se desio događaj ili je nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi, proteklo više od jedne godine.

Obavezan sadržaj pritužbe

1) ime i prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe koji je pravno lice.

2) razlog pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe

3) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedlog za izvođenje dokaza

4) datum podnošenja pritužbe i potpis podnosica pritužbe odnosno lica koja ga zastupa

5) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Rok za odgovor na pritužbu

Društvo je obavezno da u pisanom obliku odgovori na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.