Obavijest

Obavijest – DUNAV OSIGURANJEa.d. Banja Luka, Filijala Sarajevo,  sa sjedištem u ulici Džemala Bijedića br. 129, ovim putem objavljuje da se neće produžavati  Ugovor  o obavlјanju djelatnosti zastupanja u osiguranju, broj: 1740/21 od 18.08.2021. godine sa Agencijom za zastupanje u osiguranju „MX DRIVE“, sa poslovnim sjedištem  u Brezi, ulica Alije Izetbegovića br. 13, ID 4320054970004, zastupana po vlasniku Likić Erminu, upisana u Registar zastupnika u osiguranju – pod brojem ZFL 620 koji ističe dana 30.08.2023. godine.