K

KORISNIK OSIGURANJA – lice kome osiguravac na osnovu Ugovora o osiguranju isplacuje osiguranu sumu, odnosno naknadu

KORISNIK VOZILA – preduzece, državni organ ili drugo društveno-pravno lice koje je nosilac prava korišcenja vozila u društvenoj svojini